ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ

“ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵓⵔ ⵇⵇⵉⵍⵏⵜ ⵖⵔ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵡⴷ ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵏⵎⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⴷⵓⵙⴰⵏ”

ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳ 20 ⵖⵓⵛⵜ 2018, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵅⴼ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ.

ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷⴰ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵅⴰⵙ “ⵎⵓⵜⴰⵟⵡⵡⵉⵄ”, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵢⵉⵡⴹ ⵊⴰⵔ ⵏ 18 ⴷ 22 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵡⵉⵙ 33 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵔⵇⴰⴱ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵅⴼ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵎⵓⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⵖⵔ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵖⵔ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵉⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵉⵙⵍⵡⵡⵉ.

ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ

ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ

ⵜⵎⵔⵉⵙⵜ

ⴷ ⵜⵣⵔⴼⵜ

ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ

ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵅⴼ ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵎⴰⵣⴰⵔⵏ: ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ, ⴷ ⵜⵎⵔⵉⵙⵜ, ⴷ ⵜⵣⵔⴼⵜ, ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ.

ⴰⵔ ⵏⵙⵙⵉⵜⵉⴳ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴹ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵖ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵍⵉ ⵓⵎⵓⴳⴳⵓ ⴰⴽⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵙ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⵓⵙⵉⴽⵙⵍ. ⴷⴰ ⵏⵙⵙⵔⵇⴰⴱ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵅⴰⵙⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ, ⵢⵉⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴳ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⴳⵔⵓⵜⵏ.
ⴷⴰ ⵏⵙⵙⵍⴽⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵉⵙⵜ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

The tabs are working. Please, note, that you have to add a template to the library in order to be able to display it inside the tabs.

Agenda

Select Date

ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⴼⵉⵍⵎ ⵓⵏⵜⵉⵎ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ: ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵢⵏ ⵉⵎⴹⵉⵚⵏ.

ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ :

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ / ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ / ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ

ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ: ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ :

ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ