ⴰⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ

ⴰⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ

ⴰⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ

ⵇⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵙ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⵓⴳⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵇⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⴽ ⵙ ⵜⵉⵏⵏⵓⵜⵍⴰ, ⴷ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙⵏ, ⵅⵙ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴽ ⵅ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵎⴰⵍ.

ⴰⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ - ⵉⵎⵅⴰⵙⵏ

ⵇⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵅⴰⵙⵏ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵥⵉⵕⵏ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ, ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⴷ ⵇⴰⴷ ⵏⴰⵙⵢ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵅⴰⵙⵏ, ⵉⴷⵖ ⵏⵏⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵖ ⴰⵡⵙⵏⵜ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵖⵓⴷⵓ ⵜⵉⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ, ⴷ ⵏⵔⴰⵔ ⵏⴰⵖⴹⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⵔⵏ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ - ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵏ

ⴰⵙⵉⵜⴳ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⵇⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵅⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵏ, ⵙ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ, ⴷ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⴰⵏⵜ, ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ, ⴷ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ. ⴷ ⵇⴰⴷ ⵏⴰⵙⵢ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢ, ⵉⴷⵖ ⵏⵏⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵖ ⴰⵡⵙⵏⵜ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵖⵓⴷⵓ ⵜⵉⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵅⴰⵙ, ⴷ ⵏⵔⴰⵔ ⵏⴰⵖⴹⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵅⴰⵙⵏ.

ⴰⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ - ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ

ⵇⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵎⵅⴰⵙⵏ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵥⵉⵕⵏ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ, ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵎⵔⵉⵙⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ. ⴷ ⵇⴰⴷ ⵏⴰⵙⵢ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ, ⵉⴷⵖ ⵏⵏⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵖ ⴰⵡⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵍ, ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵎⵅⴰⵙⵏ, ⴷ ⵜⵎⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵅⴰⵙ.