ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⵅⴰⵙ

ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⵅⴰⵙ

ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⵅⴰⵙ

ⴷⴰ ⴽ ⵉⵜⵜⴰⴷⵊⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⵎⵓⵜⴰⵟⵡⵡⵉⵄ” ⴰⴷ ⵜⵔⵏⵓⵜ ⴳ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⴽ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ, ⴰⴼⵔⴰⵢ ⵏⵏⴽ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⴽ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴽ. ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷⴷⵖ, ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴳⵎⵜ ⴰⴼⵔⴰⵢ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⴽ, ⴷ ⵢⵉⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⵉⵙⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵎⴷⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴷⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ. ⴷⴰ ⴰⴽ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⵎⵓⵜⴰⵟⵡⵡⵉⵄ” ⵢⴰⵜ ⵏ ⵉⵔⵉⵎ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵏⴰⴷⴰⴼ, ⵙ ⵜⵖⵉⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⵎⵓⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⴽ, ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵡⴷ ⵉⵔⵉⵎ ⵏⵏⴽ.

ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⵉⵙⵙⵓⵖⵏ ⴰⵙ.