ⴰⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ

ⴰⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ

ⴰⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ

ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵖⵉⴼⴽ. ⴷⵉ ⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵖ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴷ ⴰⴽ ⵏⴰⵡⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⴽ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴽ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵉⵖⵉⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⵜ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ. ⴷ ⴰⵔ ⴽ ⵏⵙⵙⵔⵇⴰⴱ ⴰⴷ ⵜⴼⵔⴽⵜ, ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ, ⵜⴷⵔⵓⵜ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⴳⵔⵓⵜⵏ, ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵉⵣⴰ. ⵇⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⴰⵏⵜ.

ⴽⵛⵎ ⴰⴽⵉⴷⵏⵖ, ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵔ ⴽⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⵏⵏⵖ!

ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵖⵉⴼⴽ. ⴷⵉ ⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵖ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴷ ⴰⴽ ⵏⴰⵡⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⴽ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴽ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵉⵖⵉⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⵜ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ. ⴷ ⴰⵔ ⴽ ⵏⵙⵙⵔⵇⴰⴱ ⴰⴷ ⵜⴼⵔⴽⵜ, ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ, ⵜⴷⵔⵓⵜ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⴳⵔⵓⵜⵏ, ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵉⵣⴰ. ⵇⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⴰⵏⵜ.

ⴽⵛⵎ ⴰⴽⵉⴷⵏⵖ, ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵔ ⴽⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⵏⵏⵖ!

Select Date

ⵉ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ

ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ :

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵍⵡⵉ

ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵏ : ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵢⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ :

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵉⴹⵉⵚ ⵏⵏⵙ: ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⴼⵔⴰⵢⵜ ⵉ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵉ

ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ :

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ / ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵉ

ⴽⵛⵎ ⴰⴽⵉⴷⵏⵖ ⴳ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵉ, ⴳ ⵜⵣⴹⴰⵕⵜ ⴰⴷ ⵜⵎⵢⵉⵙⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⴷⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵖⵓⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⵜⵉⵏⴽ. ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ, ⴳ ⵜⵖⵉⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵔⵜ ⵜⵉⵙⵇⵇⴰⵏ ⴳⵔⴰⴽ ⴷ ⵎⴷⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵜⵎⵔⴰⵔⴰⵎ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵓⵏ, ⴷ ⵉⵎⵛⵉⵡⴰⵔⵏ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴽ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵉ ⵙ ⵢⵉⵙⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵃⵍⴰⵏ.$

ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷⴷⵖ ⵉⴷⵉⵏⴰⵎⵉⴽⵉⵢⵏ, ⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ, ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ, ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⴽ ⵢⴰⴷⵊ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵎⵔⵙⵜ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⴽ ⴰⵎⴳⵔⵓ.

ⵜⵉⵎⴷⴷⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ

ⴽⵛⵎ ⴰⴽⵉⴷⵏⵖ ⴳ ⵜⵎⴷⴷⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ, ⴳ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵜ ⴳ ⵜⵔⴷⴰⵡⵜ ⵏⵏⴽ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ, ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵢⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ.

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴷⴷⵖ, ⵇⴰⴷ ⴽ ⴰⵡⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵉⵎⵙⵓⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵃⵍⴰⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⴽ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⴰⵍⵜⵓ ⴳ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴰⴽ ⵜⵙⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵕⵉⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔ, ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⴷ ⴰⴽⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.