ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ

ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ

ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ

ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵕⵉⵕⴹⵜ ⵢⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵅⴰⵙ “ⵎⵓⵜⴰⵟⵡⵡⵉⵄ”, ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ https://www.motatawi3.ma

ⴽⵉⵢ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵎⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵕⵉⵕⴹⵜ ⵎⵓⵜⴰⵟⵡⵡⵉⵄ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵙ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴰⴷ ⵥⴰⵕⵙ ⵜⴰⴷⴼⵜ ⵙⴳ https://www.motatawi3.ma

ⴰⵔ ⴽ ⵜⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⴽ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵕⵉⵕⴹⵜⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ.

ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵕⵉⵕⴹⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ https://www.motatawi3.ma ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵉⵜⵜⵓⵎⵍⴰⵏ ⵖ ⵓⵣⴷⴷⴰⵔ:

1. ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ

ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵙ ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⵕⵉⵕⴹⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ https://www.motatawi3.ma, ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ :

–  ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵖⵔ ⵓⵙⵉⵜ: ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏⵜ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏⵏⴽ, ⴷ ⵡⴰⵙⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⵉⵜ;

–  ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ: ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵕⵉⵕⴹⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ (ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵥⴰⵕⴽ ⵉⵇⵇⵏ IP, ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ, ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵢⵉⵏ, ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ URL ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵙ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵙ, ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ). ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⴷⵜ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵣⴰⵕⴽ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏⵏⴽ.

–  “ⵜⵉⴼⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ”: ⴰⴷⴷⴰⴳ ⵜⵜⵓⵜⴽⴰⵔ ⵜⵉⴼⵔⵜ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵓⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴽ (ⵉⵙⵎ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ, ⴰⵏⵙⴰ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ …).

2. ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ:

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ, ⴰⵢⴷ ⵉⵏⵏⴱⴰⴹⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵕⵉⵕⴹⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ www.motatawi3.ma. ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷⵉ ⵜⵕⵉⵕⴹⵜ

ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ www.motatawi3.ma ⴷⴰ ⵜⵣⵔⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴽⵍ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ

ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵅⴰⵙ. ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵢⵉⵣⵉⵏⵜ ⵉ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵖⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴳ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ.

ⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 08-09 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵛⵔⵉⴼ 15-09-1 ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2009, ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏ, ⴳ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵏⵉⵎⴰⵏ, ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵣⵉⵕⵜ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵥⴰⵕⴽ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ: [email protected]; ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴰⵍⵜⵓ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⴷⵜ ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵏⵏⴽ.

ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ  D-610/2023 ⵙⴳ 24/05/2023

3. ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ :

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵢⴷ ⵢⵓⵎⵣⵏ ⵉⴳⵔ ⴰ mutatwi3.ma

ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵕⵉⵕⴹⵜ ⴰ ⵜⵓⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ, ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ, ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ, ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ, ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ, ⵜⵉⵏⴰⴹⵉⵏ … ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵙⵏⵜ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵙ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ. ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ, ⵏⵖⴷ ⵓⵙⵡⵍⴼ, ⵏⵖⴷ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏⵖⴷ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ, ⵅⴼ ⵓⵔ ⵏⵎⵙⴰⵙⴰ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴼⴼⵖ ⵅⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ, ⴷ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ.

4. ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ:

ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴼⵜ ⵖⵔ ⵜⵕⵉⵕⴹⵜ ⴳ www.motatawi3.ma 24 ⵅⴼ 24 ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ, ⴷ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰ

ⵜⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵖ ⵉⵎⴰⵍ ⴰⵙⵙ, ⴷ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ. ⵎⴰⵛⵛ ⴰⴷⴷⴰⴳ ⵍⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴽⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⵟⵟⵓⴼⵜ, ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵉⴱⴱⵉ ⵓⵣⴷⴰⵢ, ⴷ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵖⵔ ⵜⵕⵉⵕⵟⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⵉ ⴰⵜⵜ ⵜⵉⵣⵉ.

5. ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ:

ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵕⵉⵕⴹⵜ , ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴳ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏⵏⴽ, ⵏⵖⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏⵏⴽ, ⵏⵖⴷ ⴽⵔⴰ ⵉⴽⴰ ⵜ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵙ ⵜⵜⴰⴷⴼⵜ ⵖⵔ www.motatawi3.ma

ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⴷⵜ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⵜ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⴽⵛⵎⵜ, ⴷ ⵇⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵕⵉⵕⴹⵜ www.motatawi3.ma, ⴰⵎⵎ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵉⵍⵍⴰ

ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵙ ⵓⵙⵉⵜ, ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏⵏⴽ ⵖⵔ ⵜⵕⵉⵕⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵉⵃⵍⴰⵏ.

6. ⴰⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ:

ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵕⵉⵕⴹⵜ www.motatawi3.ma ⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵡⴰⵀⴰ, ⴷ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵙⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ. ⴰⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵓⵎⵍⴰⵏ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵜⵏⵏⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵢ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵎⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵕⵎⴰⵥ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵊⴰⵊ ⵏ www.motatawi3.ma ⵏⵖⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵜⵏ ⵥⴰⵕⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ.

7. ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ:

ⵜⴰⵕⵉⵕⴹⵜ www.motatawi3.ma ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ, ⵜⴰⵃ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵢⴷⴷⵖ ⴰⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⵏⵙⵎⵔⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵖⵓⵍ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵉⴽⵍⵜ ⵖⵜ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵕⵉⵕⴹⵜ.

ⵉ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⵇⵙⵉ ⵅⴳ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ, ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⴷⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴷⴷⵖ: [email protected]