ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ

ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵉⵏ

ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵡⵜ

ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵅⴰⵙ

ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ

Select Date

ⵉ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ

ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ :

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵍⵡⵉ

ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵏ : ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵢⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ :

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵉⴹⵉⵚ ⵏⵏⵙ: ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⴼⵔⴰⵢⵜ ⵉ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵉ

ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ :

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ / ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ